Prawo do opieki nad dzieckiem w konkubinacie

Prawo do opieki nad dzieckiem w konkubinacie

Konkubinat zgodnie z prawem uważany jest za relację dwojga osób, które łączy więź duchowa, ekonomiczna i fizyczna o charakterze trwałym. Nie jest ona jednak formalnie potwierdzona przez akt zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że partnerzy nie mają względem siebie oficjalnie praw i obowiązków. Jak wyglądają kwestie związane z opieką nad dziećmi w konkubinacie?

Czym jest prawo do opieki nad dzieckiem? Komu przysługuje?

Prawo do opieki nad dzieckiem może być także nazywane władzą rodzicielską. Jest to zespół praw i obowiązków, które względem małoletniego mają jego rodzice. Dotyczą przede wszystkim wychowania dziecka, pieczy sprawowanej nad nim oraz jego majątkiem, jak i przedstawicielstwa ustawowego. Wszelkie te kwestie regulowane są przez zapisy ujęte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Co do zasady, przyznawane są obojgu biologicznych rodziców – bez znaczenia czy są oni w związku formalnym, czy niezalegalizowanym. Wynika to z faktu, że obowiązek sprawowania władzy rodzicielskiej łączy rodzica i dziecko, jest stosunkiem odrębnym od małżeństwa.

Wbrew pozorom to skomplikowana tematyka, dlatego prawo do opieki nad dzieckiem wyjaśni adwokatrodzinny.wroclaw.pl. Można uzyskać tam wsparcie i pomoc związane m.in. z ustaleniem praw do sprawowana władzy rodzicielskiej czy kwestiami jej sądowego pozbawienia.

Ustalenie praw do opieki nad dzieckiem urodzonym w konkubinacie

Podczas omawiania prawa do opieki nad dzieckiem w konkubinacie, bardzo ważne jest wyjaśnienie kwestii związanych z ustaleniem ojcostwa. W przypadku małżeństwa istnieje prawne domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Dla osób pozostających w konkubinacie prawo to nie działa. Konieczne jest uznanie ojcostwa przez ojca dziecka. Oświadczenie zazwyczaj składane jest przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Można jednak dokonać tego także przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą pełniącą jego obowiązki, gdy jedno lub obydwoje rodzice dziecka posiadają polskie obywatelstwo. Do uznania ojcostwa może dojść przed narodzinami dziecka już poczętego, a nie później niż przed ukończeniem przez nie pełnoletności. Matka ma obowiązek potwierdzenia ojcostwa w czasie 3 miesięcy od złożenia oświadczenia przez niego. Dziecko może mieć nadane nazwisko ojca, matki lub dwuczłonowe będące połączeniem tych dwóch. Gdy z jakichś powodów nie doszło do jego uznania, możliwe jest wytoczenie, przez dziecko, matkę, jak i domniemanego ojca, sądowego powództwa o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego.

Prawo do opieki nad dzieckiem po zakończeniu relacji nieformalnej

W przypadku rozpadu pożycia małżeńskiego wszelkie kwestie związane z prawem do opieki nad dzieckiem ustalane są przez rodziców, a gdy nie mogą dojść do porozumienia, zajmuje się tym sąd w czasie trwania rozprawy rozwodowej. Co jednak w przypadku zakończenia relacji nieformalnej pomiędzy rodzicami? Obwiązują tutaj takie same prawa. Władza rodzicielska przysługuje obojgu biologicznych rodziców. Oznacza to, że mają oni prawa i obowiązki związane z wychowaniem dziecka, kontaktami z małoletnim oraz ustalaniem miejsca jego pobytu nawet po ustaniu relacji. Rodzice mogą wspólnie ustalić kwestie związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnim, a w przypadku braku zgodności skierować sprawę do właściwego sądu rejonowego. Wydając decyzje związane z prawem do opieki nad dzieckiem po zakończeniu konkubinatu, sędzia ma obowiązek kierować się dobrem małoletniego – jego więziami z obojgiem rodziców, kontaktem z nimi, możliwością spełniania przez nich potrzeb dziecka, jak i sytuacją materialną. Warto także zaznaczyć, że po zbadaniu sytuacji sąd ma prawo także zawiesić możliwość pełnienia władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców lub całkowicie pozbawić go możliwości sprawowania opieki, gdy wymaga tego dobro dziecka.

Dodaj komentarz